POLÍTICA DE PRIVADESA

La teva privacitat és important per a TEMIC. En aquesta declaració de privacitat informem de manera específica i inequívoca quines dades personals recopilem de l’usuari a través del situat web https//temicsl.com i com les utilitzem. Abans animem a llegir detingudament aquests termes amb atenció i l’usuari de manera lliure i voluntària si desitja facilitarà les seves dades personals a TEMIC SL amb l’acceptació d’aquesta. La possibilitat de si ets un menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar a  els teus pares no has de compartir cap informació personal.

TEMIC ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (*RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDGDD) protegir la intimitat, privacitat i integritat de l’individu..

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

 • Tecnología Mecánica y Eléctrica SL con CIF B17679283,
 • Adreça Postal: Carrer Farigola, 20-22, Polígon Industrial Girona, Riudellots de la Selva
 • Tel. 972 478 454
 • Correu electrónico temic@temicsl.com.
 • Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona volum 1744, foli 108, fulla GI-29082, inscripción 1a.

COM OBTENIM LES TEVES DADES?

Les dades personals procedeixen del nostre Formulari de contacte de la web. ( No es tracten categories especials de dades: ideologia, afiliació sindical, religió…)

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS QUAN ENS FACILITES LES TEVES DADES?

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades personals relatives.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a manar un correu al titular, subscriure’s està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable TEMIC. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per TEMIC, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

A través del formulari de contacte la nostra finalitat és mantenir la comunicació objecte del propi assumpte indicat en el formulari de contacte.

A través d’un correu electrònic: la nostra finalitat és mantenir la comunicació objecte del propi assumpte indicat en el correu electrònic.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les teves dades personals:

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials TEMIC es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de TEMIC. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de TEMIC. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

DESTINATARIS A TERCERS

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines que utilitzem per a gestionar les teves dades són contractades per tercers. Compartim dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Google *Analytics
 • Servidor
 • Assessoria/Gestoria
 • Plataforma web

NAVEGACIÓ

Es poden recollir dades no identificables: adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari.

Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google analytics

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

SEGURETAT DE LES DADES

TEMIC es compromet en l’ús, tractament de les dades personals dels usuaris respectant confidencialitat i tractant-les amb la finalitat establer-tes, així com el compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar les mesures de seguretat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura. La transmissió de dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Respecte a la confidencialitat del processament, TEMIC s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per TEMIC per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, TEMIC haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

TEMIC es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, TEMIC anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.